Сертифицирани Терапевти (BFRP) и Етичен кодекс

Тук може да намерите кратко описание на обширен етичен кодекс на Практикуващите Терапевти, с който те се ангажират подписват при членство в международния регистър на фондация Д-р Едуард Бач. Посредством този етичен кодекс Центърът цели опазване на Терапевтичната система на д-р Бач, както и да защити клиентите.
Практикуващите терапевти следва да подчертават основните характеристики на Системата във всичко, което казват и правят – тя е изчистена, семпла, автентична и цялостна. Ако те изберат да използват и други подходи за лечение и личностно развитие, то те не бива да повлияват на представянето и използването на Системата. Погрешна интерпретация, включително индиректна такава не се допуска, като например търсенето на сензация, преувеличение или повърхностност. Не са позволени също така твърдения, изказани с цел, или в състояние да създадат фалшиви или неоснователни очаквания за резултати, или твърдения за диагноза или лечение на специфични медицински, психиатрични или ветеринарни състояния или симптоми. 
При работа с 38-те лека Терапевтите следва винаги да прилагат само семплите методи за консултация и селекция, описани от д-р Бач в книгата му „The Twelve Healers and Other Remedies“  и не бива нито да използват, нито да препоръчват някакви други методи или помощни средства. 
Терапевтите следва да осигуряват обстановка на безопасност и поверителност за консултациите на своите клиенти и следва да оставят целебния процес да протича със скоростта, нужна на клиентите им за добиване на знание и осъзнатост на собственото им емоционално състояние. Терапевтите следва да проявяват чувствителност към нуждите, проблемите и чувствата на клиентите си, както и към тяхната култура, религия и вярвания. Те следва да полагат адекватни усилия и действия, за да предотвратят евентуално негативно влияние, произтичащо от собствените им емоции, настроения и поведение върху клиентите и следва да поддържат граници между себе си и последните, като това бъде изрично сведено до знанието на клиентите. Терапевтите следва да разясняват на клиентите си, че те са във всеки един момент изцяло отговорни за собственото си благосъстояние. 
Терапевтите следва да се въздържат от коментар върху или да предписват лекове за долавяни от тях емоционални състояния, както и не бива да правят опити да диагностицират и лекуват физически или ментални заболявания. Те следва да отказват случаи, надхвърлящи компетенцията им и да ги насочват към професионалисти и организации със съответната квалификация. 
Когато клиент е потърсил помощ чрез Системата, Терапевтът не бива да предлага вместо нея друга терапия, но може да предложи такава в добавка към Системата, където това е подходящо.